Image

Stredná odborná škola dopravná

realizuje v čase 09/2020 – 02/2023

Realizácia projektu bola predĺžená do 6/2023

dopytovo-orientovaný projekt

„Prepojenie teórie s praxou- kvalitné vzdelávanie“

Miesto realizácie: Žilinský kraj, Žilina

Program: Operačný program Ľudské zdroje

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:

240 357,74  EUR

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:

228 339,85 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)

Vlastné spolufinancovanie:

12 017,89 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)        

Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk)


„Prepojenie teórie s praxou – kvalitné vzdelávanie „ - projekt financovaný zo zdrojov  EU

V rámci projektu „Prepojenie teórie s praxou – kvalitné vzdelávanie „ sa učitelia rôznych predmetov realizujú stretnutia  tzv. pedagogických kluboch. V rámci nich v popoludňajších hodinách diskutujeme medzi sebou, prípadne s hosťami a snažíme sa nielen profesionálne rásť, ale hlavne pretaviť vedomosti, skúsenosti a inovácie do každodennej pedagogickej praxe. Hľadáme nové formy a metódy vzdelávania smerujúce k väčšej motivácii žiakov, k rozvoju kľúčových kompetencií potrebných pre ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

SPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH KLUBOV

PK čitateľskej gramotnosti

Image

PK finančnej gramotnosti a projktorého myslenia v príprave na život

Image

PK rozvoja digitálnej gramotnosti a informačnej spoločnosti

Image

PK rozvoja podnikateľských vedomostí a kľúčových zručností pre 21. storočie

Image