Stará ZSŠ - história

Združená stredná škola, Žilina-Bánová

História SOŠD siaha do obdobia pätdesiatych rokov, keď bola oficiálne dňa 01.09.1958 otvorená Učňovská škola v Žiline (UŠ). Sídlom školy bol Remeselnícky dom v Žiline, kde sa zabezpečovalo teoretické vyučovanie takmer pre všetky učebné odbory (strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, obchod a služby).

V roku 1960 bola škola rozdelená na dve samostatné UŠ. V Remeselníckom dome zostala UŠ s odbormi pre obchod a služby. Druhá UŠ sa presťahovala na námestie SNP (Hlinkovo námestie). Škola sa stále rozširovala, budova kapacitne nestačila a preto v roku 1966 sa začalo s výstavbou školy na Hlinách VI.

V roku 1968 jedna časť školy s učebnými odbormi strojárstvo a elektrotechnika sa sťahuje do novej budovy na Hlinách VI. Druhá časť školy s učebnými odbormi prevažne stavebného zamerania sa sťahovala o rok neskôr. Vytvorili sa tak dve školy:
UŠ1 s učebnými odbormi stavebnými a
UŠ2 s učebnými odbormi strojárskymi a elektrotechnickými.

V roku 1978 bola UŠ2 premenovaná na Stredné odborné učilište (SOU). Toto SOU bolo v roku 1985 presťahované do Žiliny – Bánovej. V roku 1995 sa vytvára pri SOU Stredná priemyselná škola (SPŠ) so zameraním na dopravu.

01.09.2002 Žilinským samosprávnym krajom združením SOU a SPŠ bola zriadená Združená stredná škola (ZSŠ) so sídlom v Žiline Bánovej. K združeniu došlo v rámci racionalizácie škôl s cieľom zefektívnenia a hospodárnejšieho riadenia školy. 01.09.2004 sa rozhodnutím ŽSK pričlenilo SPV ZSŠ Košická a SPV Kragujevská k ZSŠ. Od 01.07.2005 ZSŠ mení svoje sídlo – Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina.

Stará škola Chemického učilišťa

SOU Chemické, Žilina

História SOU chemického siaha do obdobia Považských chemických závodov, keď v r. 1959 vzniklo učňovské stredisko, pričom praktická výchova bola zabezpečovaná individuálnym výcvikom. V r. 1972 získalo učnovské stredisko samostatné priestory a v r.1974 sa zaviedla skupinová forma odborného výcviku. V r.1978 sa z učnovského strediska vytvorilo Stredisko praktického vyučovania pri Považských chemických závodoch. Považské chemické závody s rastúcimi požiadavkami na prípravu robotníckej mládeže v chemických a strojárenskych odboroch postavili komplex SOU, ktorý bol otvorený v roku 1982.

Dňom 30.06.2005 bolo rozhodnutím ŽSK žilina Stredné odborné učilište chemické zrušené.
Od 01.01.2009 bola ZSŠ premenová na Dopravnú akadémiu, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina.

iesDopravná akadémia požiadala v marci 2011 spoločnosť International Education Society, London /IES/, o medzinárodnú certifikáciu vo veci pridelenia ratingu škole ako vzdelávacej inštitúcii. Expertná komisia navrhla managementu IES aby bol vzdelávacej inštitúcii „Dopravná akadémia“ k 20.4.2012 pridelený rating BB, tzn. „Kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.“ Svojou prácou, usilovnosťou svojich zamestnancov a úspechmi žiakov získala dopravná akadémia v roku 2017 rating „A“, čo znamená „Špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou“.

21. januára 2013 sa slávnostne otvorilo Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii v Žiline.

Centrum odborného vzdelávania - logoSlávnostného otvorenia sa zúčastnili najvýznamnejší predstavitelia nášho kraja, poslanec NR SR a predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, predseda predstavenstva ŽRK SOPK Ing. Dušan Haluška, poslanci ŽSK, zástupcovia štátnych orgánov, samosprávnych orgánov, zamestnávateľov, zástupcovia ZŠ a SOŠ, zamestnanci, žiaci a ďalší pozvaní hostia.

Hlavným cieľom Centra je poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon daného povolania a odborných činností. Zároveň bude zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces žiakov SOŠ  s dôrazom na kvalitu výučby, praktické odborné vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, celoživotné vzdelávanie, koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov a spoluprácu so ZŠ a poskytovanie odborného poradenstva.

Od 1. septembra 2018 je škola s názvom Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina opäť premenovaná, a to na Strednú odbornú školu dopravnú, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina.