Školský internát (ŠI) je výchovné zariadenie I. kategórie, ktoré je súčasťou Strednej odbornej školy dopravnej (SOŠD), Rosinská 2, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

V čase mimo vyučovania zabezpečuje ubytovaným žiakom denného štúdia stredných škôl komplexnú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a sprostredkúva im stravovanie.

Ubytovanie v ŠI sa poskytuje žiakom na základe žiadosti na jeden školský rok. Prihlášku do ŠI je možné vyplniť elektronicky.

Kapacita lôžok je 94.

Naplnenosť  ŠI k 15.09.2023

76 žiakov, čo je 81 %

Ubytovanie v jedno a troj posteľových izbách so sociálnym zariadením a samostatným WC.

Na 1. a 2. nadzemnom podlaží majú žiaci k dispozícii plne vybavené kuchynky (chladnička, varná kanvica, mikrovlnka…) a rovnako aj klubovne, ktoré môžu využívať na záujmové činnosti, prípravu na vyučovanie a iné aktivity organizované ŠI. V budove školy – Blok A sa nachádzajú telocvičneposilňovňa, ktoré rovnako využívajú aj žiaci ŠI.

Ubytovanie v jedno a troj posteľových izbách so sociálnym zariadením a samostatným WC.

Na 1. a 2. nadzemnom podlaží majú žiaci k dispozícii plne vybavené kuchynky (chladnička, varná kanvica, mikrovlnka…) a rovnako aj klubovne, ktoré môžu využívať na záujmové činnosti, prípravu na vyučovanie a iné aktivity organizované ŠI. V budove školy – Blok A sa nachádzajú telocvičneposilňovňa, ktoré rovnako využívajú aj žiaci ŠI.

Mesačný poplatok za ubytovanie – 40,- € / každý začatý mesiac ( od 01.04.2023)
Platba za ubytovanie v školskom internáte musí byť uhradená vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca  (napr. za mesiac október  je potrebné uhradiť platbu najneskôr do 05.októbra).

Číslo účtu: 7000483737         kód banky: 8180        IBAN: SK 83 8180 0000 0070 0048 3737
VS: 92022 (príslušný mesiac príslušný rok – bez lomítka)
KS: 0308

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko vášho dieťaťa, za ktoré platíte.


KONTAKT

Vedúca vychovávateľka ŠI: Mgr. Mariana Winklerová
Telefón: 041/202 8859          Mobil: +421905695188
E-mail: mariana.winklerova@sosdza.sk


Dávame do pozornosti

Galéria