Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Kritéria pre prijatie do I. ročníka SOŠDZA

Kritéria


Tlačivá

Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2024/2025

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2024/2025 takto:

 

 • 2176 H mechanik banských prevádzok / mechanička banských prevádzok
 • 2275 H hutník / hutníčka
 • 2285 H zlievač / zlievačka
 • 2262 K hutník operátor / hutníčka operátorka
 • 2487 01 H autoopravár – mechanik / autoopravárka - mechanička
 • 2487 02 H autoopravár – elektrikár / autoopravárka - elektrikárka
 • 2487 03 H autoopravár – karosár / autoopravárka - karosárka
 • 2495 K autotronik / autotronička
 • 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
 • 2464 H strojný mechanik / strojná mechanička
 • 2433 H obrábač kovov / obrábačka kovov
 • 2738 H operátor sklárskej výroby / operátorka sklárskej výroby
 • 3661 H murár / murárka
 • 3663 H tesár / tesárka
 • 3672 H kamenár / kamenárka
 • 3684 H strechár /strechárka
 • 3762 H železničiar / železničiarka
 • 3766 H lodník / lodníčka
 • 3776 K mechanik lietadiel / mechanička lietadiel
 • 4575 H mechanizátor lesnej výroby/ mechanizátorka lesnej výroby
 • 5371 H sanitár / sanitárka
 • Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
 • 8226 Q hudobno-dramatické umenie
 • 8227 Q tanec
 • 8228 Q spev
 • 9245 M ochrana osôb a majetku

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Príloha: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka


Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001