Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Plán rozvoja organizácie

Základným cieľom je napĺňať strategické zámery rozvoja vzdelanostnej spoločnosti v rámci regiónu a poskytnúť absolventom školy také kompetencie, ktoré im umožnia zvládnuť akýkoľvek typ vysokoškolského štúdia a zapojiť sa do aktívneho života. Ďalším cieľom je zabezpečiť transparentnú, kvalitnú, zmysluplnú spoluprácu vedúcich zamestnancov s pedagogickou radou, Radou školy a Radou rodičov s cieľom zefektívniť interakciu škola – žiak – zákonný zástupca.

CIELE ROZVOJA MÔŽEME ROZDELIŤ DO TROCH OBLASTÍ:

1. Oblasť výchovy a vzdelávania

 • aktualizovať a dopĺňať ŠkVP v súlade so štandardami a cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku, prehodnotiť ponuku voliteľných predmetov
 • využívať inovatívne metódy a formy vo vyučovaní prostredníctvom vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov,
 • podporovať  rozšírené vyučovanie matematiky v jednej triede v každom ročníku,
 • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a dosiahnuť požadovanú úroveň vedomostí, s cieľom úspešne zvládnuť  certifikačné merania,
 • vytvárať priaznivú atmosféru vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • rozvíjať otvorenosť a spoluprácu žiakov, učiteľov a rodičov podporovaním spoločných podujatí,
 • zabezpečiť mimoškolské výchovno-vzdelávacie aktivity,
 • organizovať aktivity primárnej prevencie, ktoré by zamedzili nárastu záškoláctva, drogovej závislosti či nárastu kriminality,
 • podporovať zapojenie sa do eTwiningu a rôznych projektov,
 • podporovať organizovanie predmetových exkurzií, výstav, návštev kultúrnych,
 • športových a výchovných podujatí.

2. Personálna politika - oblasť riadenia, ľudské zdroje

 • vytvoriť stabilizovaný pedagogický tím, v ktorom si zamestnanci uvedomujú svoju zodpovednosť za úspešnosť školy,
 • systematickosť a plánovitosť v  kontrolnej a hodnotiacej činnosti,
 • vytvoriť kvalitný projektový tím z aktívnych zamestnancov,
 • podporovať vzdelávanie zamestnancov, usmerňovať profesijný rozvoj učiteľov, koordinovať ročný plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov s potrebami školy,
 • dbať na starostlivosť o zamestnancov, ich kultúrne a športové vyžitie.

3. Oblasť technicko-ekonomických činností

 • revitalizácia zelene, estetizácia exteriéru pred budovou školy,
 • modernizácia učebných pomôcok,
 • vybudovanie malej auly,
 • maľovanie učební,
 • vybudovanie nového oplotenia školy,
 • vytvorenie nového učebného priestoru v exteriéri - v školskej záhrade,
 • rekonštrukcia priestorov šatní pri posilňovni,
 • modernizácia serverovne.
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001