Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Dokumenty školy

Školský poriadok SOŠD Žilina

Školský poriadok je vypracovaný SOŠ dopravnou, Rosinská cesta 2, Žilina a jeho sťahovanie, rozširovanie, rozmnožovanie inými osobami a subjektami je protiprávne. Slúži len pre potreby žiakov, ich rodičov a zákonných zástupcov žiakov SOŠD, Rosinská cesta 2, Žilina.


Rôzne žiadosti, prihlášky a tlačivá

Žiadosť o poskytnutie štipendia žiakom stredných škôl

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Žiadosť o vrátenie preplatku za ubytovanie v ŠI

Školská jedáleň

Prihláška na stravovanie

Oznámenie o ukončení stravovania

Žiadosť o vrátenie preplatku


Pokyny


Rôzne iné


Prijímacie konanie na škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia

Posledné výzvy, verejné obstarávanie

Výzva: Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky

Výzva: Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky

25. mája 2020
Predpokladaná hodnota zákazky je: 766,66 EUR bez DPH. Súvisiace články: Výzva: Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina pre školskú jedáleň Výzva: Čerstvé mäso a mäsové výrobky Výzva: Rôzne potravinárske výrobky
Otvoriť detail...
Výzva: Čerstvé mäso a mäsové výrobky

Výzva: Čerstvé mäso a mäsové výrobky

18. mája 2020
Súvisiace články: Výzva: Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky Výzva: Rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň Výzva: Nákup slepačích vajec Výzva: Rastlinné a živočíšne oleje a tuky pre školskú jedáleň
Otvoriť detail...
Výzva: Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina pre školskú jedáleň

Výzva: Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina pre školskú jedáleň

28. apríla 2020
Predpokladaná hodnota zákazky je 6 250,00 EUR bez DPH. Cena je stanovená na základe dodacích listov a faktúr za predchádzajúce obdobie kalendárneho roka so zohľadnením navýšenia cien energií a potravín.
Otvoriť detail...

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Faktúry

Staršie ako 01.06.2014, 
klik sem

Objednávky

Staršie ako 01.06.2014, 
klik sem

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001