Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Dokumenty školy

Školský poriadok SOŠD Žilina

Školský poriadok je vypracovaný SOŠ dopravnou, Rosinská cesta 2, Žilina a jeho sťahovanie, rozširovanie, rozmnožovanie inými osobami a subjektami je protiprávne. Slúži len pre potreby žiakov, ich rodičov a zákonných zástupcov žiakov SOŠD, Rosinská cesta 2, Žilina.


Rôzne žiadosti, prihlášky a tlačivá

Žiadosť o poskytnutie štipendia žiakom stredných škôl

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Žiadosť o vrátenie preplatku za ubytovanie v ŠI

Školská jedáleň

Prihláška na stravovanie

Oznámenie o ukončení stravovania

Žiadosť o vrátenie preplatku


Pokyny


Rôzne iné


Prijímacie konanie na škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia

Posledné výzvy, verejné obstarávanie

Výzva: Opakovaná zákazka, Inštruktori pre autoškolu

Výzva: Opakovaná zákazka, Inštruktori pre autoškolu

15. decembra 2020
Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie. Predpokladaná hodnota: 60000,00 € bez DPH Bez návrhu zmluvy, formou objednávky Spôsob predkladania ponúk Do
Otvoriť detail...
Výzva: Materiálno technické zabezpečenie dištančného vzdelávania – 2

Výzva: Materiálno technické zabezpečenie dištančného vzdelávania – 2

2. decembra 2020
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí
Otvoriť detail...
Výzva: Materiálno technické zabezpečenie dištančného vzdelávania

Výzva: Materiálno technické zabezpečenie dištančného vzdelávania

30. novembra 2020
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez
Otvoriť detail...

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Faktúry

Staršie ako 01.06.2014, 
klik sem

Objednávky

Staršie ako 01.06.2014, 
klik sem

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001