Dôležité dokumenty

Kriteria k prijímaniu uchádzačov do našej školy

Školský poriadok

Školský poriadok je vypracovaný SOŠ dopravnou, Rosinská cesta 2, Žilina a jeho sťahovanie, rozširovanie, rozmnožovanie inými osobami a subjektami je protiprávne. Slúži len pre potreby žiakov, ich rodičov a zákonných zástupcov žiakov SOŠD, Rosinská cesta 2, Žilina.

Žiadosti a prihlášky

  • Žiadosť o poskytnutie štipendia žiakom stredných škôl  [PDF] [DOCX] [ODT]
  • Žiadosť o prijatie do školského internátu [DOCX]
  • Žiadosť o vrátenie preplatku za ubytovanie v ŠI [PDF] [DOCX] [ODT]

Školská jedáleň

Pokyny 

Rôzne


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia:


Výzvy, verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov:

http://zask-dokumenty.assecosolutions.sk/00651117/
Na uvedenom linku organizácia zverejňuje došlé faktúry, vyšlé objednávky a zmluvy od 1.6.2014.
ZMLUVY uzavrete s DA v Žiline po 01.01.2012
[stále aktualizujeme]

Formáty PDF a HTML sú aktualizované každé 2 hodiny. EXCEL je vždy najaktuálnejší.

OBJEDNÁVKY DA v Žiline od 16.01.2012 do 01.06.2014
PRIJATÉ FAKTÚRY DA v Žiline od 16.01.2012 do 01.06.2014
POKLADŇA (drobný nákup) DA v Žiline od 01.01.2012 do 01.06.2014