Stredná odborná škola dopravná, robí verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom: Elektronický kontraktačný systém https://portal.eks.sk/, elektronický systém pre verejné obstarávanie s e – aukciami a s využitím dynamického nákupného systému eBIZ https://www.ezakazky.sk . Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa.

Organizácia pri obstarávaní plne rešpektuje Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190101 a Zákon 345/2018 Z.z. ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/345/.

Zmluvy a objednávky uzatvorené s dodávateľmi sú zverejňované na sosdza.sk.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
IČO: 00651117
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Hubočanová (vedúca hospodárskeho úseku)
Telefón: +421 415252021 kl.17, / +421905 586 370
Email: mhubocanova@sosdza.sk

Adresa webovej stránky verejného obstarávateľa: http://www.sosdza.sk