Úhrada stravného

Úhrada stravného sa realizuje bezhotovostným platobným stykom mesačne vopred.

 • uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája alebo internetbankingom), trvalý príkaz si zadáte vo Vašej banke,
 • výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom,
 • termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci (bez júna a júla),
 • termín zadania prvej platby je 20.08.2023 (najneskôr 31.08.2023 – platba na september),
 • termín zadania poslednej platby je 20.5.2024 – platba na jún,
 • pripísaním sumy na účet školskej jedálne bude stravník automaticky prihlásený na nasledujúci mesiac na stravovanie ( nie je potrebné nosiť potvrdenia o úhrade),
 • v prípade zmeny čísla účtu z ktorého sa stravné uhrádza – uvedeného na prihláške na stravovanie, žiadam Vás o okamžité písomné oznámenie uvedenej skutočnosti,
 • poštové poukážky sa nevydávajú.

Výška ceny stravného lístka               2,40   €

z toho
– 2,10 €   finančný limit na potraviny
– 0,30 €   príspevok na režijné náklady

Údaje pre zadanie trvalého príkazu:

Číslo účtu/ IBAN  ( školskej jedálne):  SK39 8180 0000 0070 0048 3753

Variabilný symbol:   evidenčné číslo stravníka bude stravníkovi pridelené po odovzdaní prihlášky na stravovanie u vedúcej školskej jedálne.

Tento údaj je veľmi dôležitý nakoľko sa jedná o údaj, ktorý zabezpečí správne priradenie platby stravníkovi – prosím neuvádzajte iné číselné údaje.

Správa pre prijímateľa – účel platby alebo  poznámka – uviesť priezvisko a meno žiaka a triedu žiaka – prosím neuvádzajte meno rodiča alebo iné poznámky,

 Výška mesačného poplatku je stanovená  sumou 2,40€ na 1 stravný deň.

Prihlasovanie na stravovanie

Záujemca o stravovanie si vyzdvihne prihlášku na stravovanie u vedúcej školskej jedálne alebo vytlačí z internetovej stránky školy v časti jedáleň – vyplnenú a podpísanú odovzdá vedúcej ŠJ. Na stravovanie môže byť prihlásený až po odovzdaní uvedenej prihlášky. Prihlášky je potrebné odovzdať do 15.9.2023.

Odber stravy ako aj odhlasovanie sa vykonáva elektronickým systémom prostredníctvom identifikačnej karty, ktorú si stravník zakúpi u vedúcej ŠJ. Táto karta mu bude slúžiť po celú dobu stravovania v školskej jedálni.

Cena identifikačnej karty          1,50 €

Prihlasovanie na stravu sa vykonáva          

 • deň vopred do 13,30 hod.

Po tomto termíne bude stravník na stravovanie prihlásený až od nasledujúceho dňa.

Na začiatku mesiaca bude stravník prihlásený na stravovanie:

 • automaticky elektronickým systémom – pripísaním sumy na účet školskej jedálne bude stravník automaticky prihlásený na stravovanie na nasledujúci mesiac – nie je potrebné nosiť potvrdenie o úhrade
 • automaticky elektronickým systémom – v prípade, že úhrada stravného nebola včas zrealizovaná bude prihlásený len do výšky preplatku na stravnom za predchádzajúce obdobie – stravník si má možnosť prekontrolovať túto skutočnosť cez terminál na objednávanie stravy umiestnený pred vstupom do školskej jedálne – prihlásenie je vyznačené symbolom    „ X “, na nasledujúce obdobie bude prihlásený až po pripísaní sumy na účet školskej jedálne
 • v prípade, že úhrada stravného nebola včas zrealizovaná (prevod platby môže trvať aj 2 dni), na stravovanie môže byť stravník prihlásený po odovzdaní potvrdenia o úhrade (výpisom  z účtu o prevode – môže sa zaslať na email vedúcej školskej jedálne), kedy mu bude aktivovaná identifikačná karta

Výdaj obedov  

11:45  do  13:45 hod.

Odhlasovanie zo stravy

Kedy sa musím odhlásiť

 • počas ochorenia
 • počas školských akcií – týka sa to len niektorých tried – výlety, exkurzie, účelové cvičenia, kurzy pohybovej aktivity, súvislá odborná prax a podobne
 • počas neprítomnosti v škole

 Odhlasovanie zo stravy sa vykonáva:

 • v pondelok do 7,00 hod. ráno
 • v utorok až piatok deň vopred do 13,30 hod.

Stravník sa môže zo stravy odhlásiť v uvedených termínoch:

Prednostne:
– prostredníctvom terminálu umiestneného pred vstupom do školskej jedálne
– prostredníctvom internetu – www.strava.cz , číslo jedálne 9643

v závažných prípadoch – osobne alebo na telefónnom čísle 

– ústredňa  041/ 52 52 021 kl. 23
– kancelária vedúcej školskej jedálne 041/2028 858

 

Upozorňujem Vás, že po tomto termíne elektronický systém neumožní odhlásiť sa zo stravy na nasledujúci deň.

V prípade náhleho ochorenia stravníka je možné stravu odobrať v prvý deň do obedára a to v čase od 11,45 do 12,05 alebo od 12,35 do 13,45 hod.

Počas hlavného výdaja t.j. od 12,05 do 12,35 hod. sa strava do obedára nevydáva.

POZOR!

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy cez internet na pondelok  sa dá realizovať len počas pracovných dní t.j. najneskôr v piatok do 13,30 hod. V prípade ochorenia môžete odhlásenie vykonať osobne alebo telefonicky v pondelok ráno do 7,00 hod.

ZA NEODOBRATÚ, ALEBO VČAS NEODHLÁSENÚ STRAVU SA NÁHRADA NEPOSKYTUJE.

Zabudnutie karty

 • ak si stravník zabudne kartu na stravovanie v kancelárií vedúcej školskej jedálne mu bude vystavený náhradný stravný lístok, a zároveň bude zablokovaný odber stravy na kartu,
 • náhradné stravné lístky sa vydávajú do 11,20 hod.,
 • v čase hlavného výdaja stravy od 12,05 do 12,35 hod. sa náhradné lístky nevydávajú, náhradný lístok bude vystavený až po ukončení hlavného výdaja

Strata karty

 • túto skutočnosť treba okamžite nahlásiť v kancelárii vedúcej školskej jedálne, kde  bude karta následne zablokovaná pre prípad neoprávneného použitia,
 • pre pokračovanie v stravovaní je potrebné zakúpiť novú kartu

Vrátenie preplatku stravného

 • vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok stravného) sa uskutoční do konca školského roka, t. j. do 31.júla poukázaním na účet stravníka z ktorého boli realizované platby (v prípade zmeny čísla účtu z ktorého sa stravné uhrádza – uvedeného na prihláške na stravovanie, žiadam Vás o okamžité písomné oznámenie uvedenej skutočnosti),
 • v prípade ukončenia stravovania – v priebehu školského roka, sa vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) uskutoční na základe žiadosti o vrátenie preplatku (vzor žiadosti nájdete na internetovej stránke školy pod JEDÁLEŇ), Žiadosť o vrátenie preplatku nemusia odovzdávať žiaci, ktorí ukončili stravovanie na konci školského roka,

Odhlásenie sa zo školského stravovania

 • stravník, ktorý chce ukončiť v priebehu školského roka stravovanie v školskej jedálni odovzdá  v kancelárii vedúcej školskej jedálne oznámenie o ukončení stravovania – (vzor oznámenia nájdete na internetovej stránke pod JEDÁLEŇ)
 • v prípade ukončenia stravovania – v priebehu školského roka, sa vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) uskutoční na základe žiadosti o vrátenie preplatku (vzor žiadosti nájdete na internetovej stránke školy pod JEDÁLEŇ),

V prípade nejasností alebo požiadaviek obráťte sa na vedúcu školskej jedálne a určite nájdeme riešenie.

KONTAKT

Vedúca školskej jedálne:  Bc.Darina Grmanová– darina.grmanova@sosdza.sk

Kontakt, číslo telefónu:  

 • 041 / 2028 858 – kancelária vedúcej ŠJ
 • 0903 551 278 - mobil