ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 083   Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

Sídlo Zváračskej školy: Školské dielne, Košická 2, Žilina
Číslo osvedčenia: 10 41

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

Základné kurzy zvárania:

  • ZK 135-1 zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630

Kontakty

Bc. Bízik Mário
Tel. číslo: 0944 053 303
Email: mario.bizik@sosdza.sk