Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Erasmus+ 2022-1-SK01-KA122-VET-000077310

Image
Program
Erasmus+
Kĺúčová akcia 1:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia:
KA122 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP
Názov projektu:
Odbornosť a zručnosť
Celkové trvanie projektu:
12 mesiacov
Doba realizácie projektu:
01.06.2022 – 31.05.2023
Maximálna výška grantu:
53 930,00 EUR
Zmluva o poskytnutí grantu:
2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
Koordinátor projektu:
Mgr. Mária Sikorová

Ciele projektu

 1. Rozvoj odborných skúseností žiakov pri oprave a recyklácii automobilov a nadobudnutie zručností na moderných strojoch pre odbory autoopravár - mechanik, mechanik elektrotechnik a autotronik
 2. U pedagógov posilniť schopnosť vyučovať o nových technológiách v automobilovom priemysle, spoznať a vedieť využívať inovačné metódy a mať spôsobilosť implementovať skúsenosti do učebných osnov a ŠkVP

Aktivity projektu

Partner: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338, Hradec Králové, Česká republika

Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

Absolvujú ju 12 žiaci odborov autoopravár - mechanik, mechanik elektrotechnik a autotronik v rozsahu 12 dní. Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská do dielní a školského autoservisu. Absolvujú exkurzie u zamestnávateľov ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, Iveco Czech Republic,a.s., kde budú pozorovať výrobný proces osobných automobilov a autobusov. Vlastné pracovné činnosti budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel a oprava, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov a ich sfunkčnenie, kontrola chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel, diagnostika tlmičov pruženia automobilov. Súčasne bude predvedená ukážka a následne práce s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov – skúšobne vstrekovačov. Všetky moderné stroje a zariadenia sú prepojené na počítačové systémy, čiže žiaci získavajú aj digitálne zručnosti. Súčasťou praxe je práca s odpadmi, ich ekologickým uskladnením. Spoznajú ekologické postupy pri skladovaní a ďalšom spracovaní prevádzkových kvapalín. Ostatné pracovné činnosti budú zamerané na získanie skúsenosti pri zváraní, pri riadení motocyklov a nákladných áut na trenažéroch.

 

Pozorovanie pri práci

Mobilita u partnera SOŠ Hradec Králové bude realizovaná v dvoch turnusoch po 2 účastníkoch. Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská podľa Programu mobility. Počas 5 dní absolvujú pozorovanie v triedach na odborných predmetoch, v dielňach, v zváračskej škole, v autoservise a zúčastnia sa aj prác na pracovisku dielne školy tak, aby si vyskúšali prácu na moderných strojoch a zariadeniach. Počas stáže budú pozorovať vyučovací proces s dôrazom na používané metódy vyučujúcich, podľa tematických celkov a obsahu odovzdávaných informácií. Počas pobytu na praxi budú pozorovať proces výučby a zapájať sa do činností, ktoré budú rozdelené diagnostiku podvozku vozidiel a oprava, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov a ich sfunkčnenie, kontrola chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel, diagnostika tlmičov pruženia automobilov. Zúčastnia sa pri výučbe s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov vstrekovačov. Je potrebné, aby získali skúsenosti s učením o daných strojoch a zariadeniach, vedeli popísať jednotlivé časti, technologické postupy. Všetky moderné stroje a zariadenia sú prepojené na počítačové systémy. Vyžadujú digitálne zručnosti. Súčasťou mobility budú aj konzultácie s pedagógmi školy zamerané na postupy meraní na cvičeniach, popis učebných modelov strojov, ktoré si vytvorili pedagógovia partnerskej školy svojpomocne, spôsob prípravy na maturity od 1. ročníka, na metódy vyučovania.

Partner: Auto Ešpandr s.r.o., Praha, Česká republika

Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

Absolvujú ju 12 žiaci odborov autoopravár - mechanik, mechanik elektrotechnik a autotronik v rozsahu 12 dní. Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská v autorizovaných autoservisoch a pneuservisoch. Absolvujú exkurzie u zamestnávateľov ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, BMW servis, MERCEDES servis, kde budú pozorovať výrobný proces osobných automobilov a autobusov. Vlastné pracovné činnosti budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov a ich oprava, diagnostika tlmičov pruženia automobilov, recyklácia súčiastok. Súčasne bude predvedená ukážka a následne práce s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov – skúšobne vstrekovačov. Všetky moderné stroje a zariadenia sú prepojené na počítačové systémy.

Súčasťou praxe v autoservisoch je práca s odpadmi, ich ekologickým uskladnením. Spoznajú ekologické postupy pri skladovaní a ďalšom spracovaní prevádzkových kvapalín. Dva dni z praxe strávia v recyklačnom centre vrakoviska, kde sa zoznámia s environmentálnym zhodnocovaním automobilov, spoznajú procesy posudzovania súčiastok z recyklovaných automobilov, ich opráv a následne použitie v autoservisoch.

 

Pozorovanie pri práci

Mobilitu u partnera Auto Ešpandr s.r.o. Turnus absolvujú ho 2 pedagógovia. Mobilita bude realizovaná na pracoviskách v autoservisoch, recyklačnom pracovisku. Okrem pozorovania si precvičia prácu na moderných strojoch a zariadeniach určených na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov a ich oprava, diagnostika tlmičov pruženia automobilov, recyklácia súčiastok, ktoré sú prepojené na PC systémy. Je potrebné, aby získali skúsenosti s učením o daných strojoch a zariadeniach, vedeli popísať jednotlivé časti, technologické postupy, vedeli urobiť žiakom praktické ukážky. Budú pozorovať procesy rozoberania automobilov v recyklačných dielňach, ako sa jednotlivé súčiastky hodnotia, opravujú. Celý pobyt budú pozorovať environmentálne spracovanie prevádzkových kvapalín a ostatných produktov. Pri pozorovaní sa zamerajú na metódy práce pri zacvičovaní pracovníkov a žiakov SOŠ na praxi.

Očakávané vzdelávacie výstupy

Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

Žiaci budú poznať

 • funkcie diagnostiky podvozku vozidiel a pohonu vozidiel, vrátane alternatívnych pohonov
 • príčinu chybových hlásení všetkých systémov riadenia,
 • konštrukciu alternátorov, rozvodových mechanizmov, ich funkciu, najčastejšie príčiny porúch, metódy ich kontroly funkčnosti a správnosti chodu, postupy diagnostikovania ich technického stavu
 • predpísané postupy demontáže, výmeny a montáže poškodených častí alebo dielov.

Získajú zručnosť

 • v diagnostikovaní porúch na skúšobných zariadeniach podvozku vozidiel a pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • v spojazdnení pohonov vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • v kontrole chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel
 • v diagnostike tlmičov pruženia
 • v navrhovaní najefektívnejších spôsobov odstránenia porúch a ich praktické odstraňovanie
 • v ekologickom zaobchádzaní s prevádzkovými kvapalín a recyklácii súčiastok automobilov.

Odborná príprava zamestnancov

Pedagógovia, ktorí absolvujú mobilitu získajú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti.

Získajú vedomosti

 • o moderných diagnostických strojoch a zariadeniach na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov a kontrolu chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel
 • s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov - skúšobne vstrekovačov
 • o inovatívnych metódach používaných v odborných predmetoch a v autoservisoch, dielňach
 • o zásadách a spôsoboch likvidácie prevádzkových tekutín a ostatných materiálov ekologickým spôsobom.

Získajú zručnosti

 • pracovať na moderných diagnostických strojoch a zariadeniach a vysvetľovať technologické postupy (digitálne technológie)
 • implementovať inovatívne metódy vo vyučovacom procese
 • navrhovať zmeny do učebných osnov a ŠkVP pre odborné predmety tak, aby boli prepojené odborné vedomosti s praktickým výcvikom a potrebami praxe
 • rozšíriť obsah vyučovania o prácu s elektromobilmi a recyklácie automobilov.

Program Erasmus+:

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Prezentácie žiakov Hradec Králové

Mário Bieleš

Dávid kľučka

Jakub Kypus

Roman Sinak

Tobias Kubík

Stanislav Malík

Damian Mydliar

Erik Paleš

Sebastian Butko

Martin Šuša

Patrik Plačko

Stanislav Komada

Prezentácie učiteľov Hradec Králové

Ing. Jozef Nociar

Ing. Emerencia Remetová

Ing. Matej Kubiš

Ing. Mária Vítová, PhD.,MBA

Prezentácie žiakov Praha

Matuš Praha

Peter Majerčík

Jakub Janík

Jakub Siváň

Adrian Kováč

Filip Čuraj

Roman Vanovič

Marek Toman

Samuel Halása

Braham Mustafa

Samo Bebčák

Matej Mešina

Prezentácie učiteľov Praha

Ing. Bystrík Nemček

Ing. Martina Čelková

Propagácia projektu

Propagácia za školu

Informačná brožúra -
bulletin

Erasmus článok

mojastredna.sk

Image
Žilinský večerník
Image
eTwinning news
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001