Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu predmetov k záverečnej skúške

Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového hodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 23.04.2020, v súlade s bodom 6.3 „Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky“

určujem,

ako riaditeľka školy predmety pre jednotlivé časti záverečnej skúšky – písomnú časť záverečnej skúšky (PIČ ZS), praktickú časť záverečnej skúšky (PČ ZS), ústnu časť záverečnej skúšky (ÚČ ZS), a to pre jednotlivé učebné odbory nasledovne:

 

Učebný odbor 2487 H 01 autoopravár – mechanik

PIČ ZS :         ekonomika, automobily, diagnostika a opravy automobilov

PČ ZS :          odborný výcvik          

ÚČ ZS :          ekonomika, automobily, diagnostika a opravy automobilov, elektrotechnika

 

Učebný odbor 2487 H 03 autoopravár – karosár

PIČ ZS :         ekonomika, náuka o materiáloch, klampiarska technológia

PČ ZS :          odborný výcvik

ÚČ ZS :          ekonomika, automobily, diagnostika a opravy automobilov, klampiarska technológia

 

Učebný odbor 2487 H 04 autoopravár – lakovník

PIČ ZS :         ekonomika, materiály, lakovnícka technológia

PČ ZS :          odborný výcvik

ÚČ ZS :          ekonomika, automobily, materiály, lakovnícka technológia

 

V Žiline dňa 27.04.2020