Týždeň dobrovoľníctva

Pomoc druhým sa stáva lukratívnou príležitosťou realizovať sa, a to nielen pre mladých, ale pre všetky vekové kategórie. Dobrovoľníci sa učia, ako pomôcť druhým, stávajú sa empatickejšími, spoznávajú mnoho zaujímavých ľudí a nadväzujú nové priateľstvá. Do organizácií prinášajú radosť, lásku a ochotu pomôcť v rôznych oblastiach dobrovoľníckych aktivít.

Pokračovať v čítaní „Týždeň dobrovoľníctva“

Oslava 70. výročia ČSAD

Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa žiaci našej školy z tried I. AP a I .BM zúčastnili na oslavách 70. výročia ČSAD na Slovensku. Oslavy sa konali v areáli Incheba Expo v Bratislave. Pedagogický dozor na akcii vykonávali vyučujúce  p. Mgr. Anna Medviďová a p. Mgr. Zuzana Mišíková.

Pokračovať v čítaní „Oslava 70. výročia ČSAD“

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  1. septembra si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť –  prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941. Pojem holokaust sa používa na označenie systematického vyvražďovania európskeho židovstva v rokoch 1933-1945.
Pokračovať v čítaní „9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia“

Deň s políciou

Dňa 12. septembra 2019  sa triedy IV. AP, IV. BP, IV. AM, IV. BM s pedagogickým dozorom Ing. M. Fabiniovou, Mgr. J. Moravčíkovou, Ing. R. Pšaneckým a Mgr. M. Ujháziovou zúčastnili celoslovenského Dňa s políciou, ktorý každoročne organizuje žilinské Krajské riaditeľstvo PZ v inom kraji.

Pokračovať v čítaní „Deň s políciou“

MATURITA 2019 – mimoriadne skúšobné obdobie

Milí maturanti,

prajeme Vám úspešné zvládnutie maturitných skúšok. V prílohe nájdete podrobné informácie ku konaniu MS. Dôkladne si ich preštudujte. Harmonogramy konania MS vám budú doručené poštou.

Platby na šk.rok 2019/2020

Školský internát:

Mesačný poplatok za ubytovanie – 23 €
Platba za ubytovanie na školskom internáte musí byť uhradená do 26.08.2019 na mesiac september. Ostatné platby je potrebné poukázať na účet školy vždy do 5. dňa v danom mesiaci (napr. za mesiac október 2019 je potrebné uhradiť platbu najneskôr do 05.10.2019).
Číslo účtu: SK 83 8180 0000 0070 0048 3737
VS: 92019 (príslušný mesiac príslušný rok – bez lomítka)
KS: 0308

Školská jedáleň:

Číslo účtu/ IBAN  ( školskej jedálne)SK39 8180 0000 0070 0048 3753

Variabilný symbol:   evidenčné číslo stravníka bude stravníkovi pridelené po odovzdaní prihlášky na stravovanie u vedúcej školskej jedálne.

Tento údaj je veľmi dôležitý nakoľko sa jedná o údaj, ktorý zabezpečí správne priradenie platby stravníkovi – prosím neuvádzajte iné číselné údaje.

Správa pre prijímateľa – účel platby alebo  poznámka – uviesť priezvisko a meno žiaka a triedu žiaka – prosím neuvádzajte meno rodiča alebo iné poznámky,

 Výška mesačného poplatku je stanovená  sumou 1,40 € na jeden stravný deň.

 

Pokračovať v čítaní „Platby na šk.rok 2019/2020“