Prijímacia skúška pre prijatie na štúdium pre školský rok 2024/2025

Termín 02. 05. 2024 a 06. 05. 2024

Organizačné pokyny pre prijímaciu skúšku

Časový harmonogram

 Čas
Slovenský jazyk a literatúra8.00 – 9.00 h
Prestávka9.00 – 9.20 h
Matematika9.20 – 10.20 h

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy (sosdza.sk) zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa

17. 05. 2024 a do tohto termínu odošle uchádzačovi aj rozhodnutie o neprijatí cez portál Slovensko.sk. V prípade, že zákonný zástupca nemá aktívnu elektronickú schránku, bude mu zaslaný listinný rovnopis poštou.

Zákonný zástupca prijatého uchádzača najneskôr 22. 05. 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (nastúpenie/nenastúpenie na štúdium)  na strednej škole. Vzor potvrdenia bude prílohou výsledkovej listiny zverejnenej školou dňa 17. 05. 2024. V prípade potvrdenia o nastúpení na štúdium, ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. V prípade potvrdenia o nenastúpení stráca platnosť rozhodnutie o prijatí na SOŠD Žilina.

Po doručení písomného potvrdenia riaditeľka strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

V prípade potreby sa môžete  kontaktovať na t. č. +421918661459 .