Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Informácie o majetku zverenom do správy

Opis majetku

Budova pre školstvo

Druh majetku

Zverený do správy

Druh majetku

hnuteľný, nehnuteľný

Umietsnenie majetku

Rosinská 3126/2, Žilina; katastrálne územie: Žilina

Stručný opis využitia majetku

 výchovno-vzdelávací proces

Zostatková hodnota majetku k 31.12. predchádzajúceho roku:

zastavaná plocha, záhrada:  
482 358, 61 €
budovy, stavby: 
2 715 717, 82 €
stroje, prístroje zariadenia: 
153 795,63 €

ŽSK – odbor správy majetku a investícii:

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001