ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 01/2023

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9 a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer  prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

– pozemok pod garážou o výmere 18 m2, parc. KN-C č.5589/98 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 1954 pre katastrálne územie Žilina.

Ďalšie informácie v priloženom PDF: