Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2018, dodanie tovaru/služby

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk

zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) Pokračovať v čítaní „Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2018, dodanie tovaru/služby“

Výzva: Obstaranie zariadenia do šk. kuchyne

Výzva na predkladanie ponúk č. 3/2018 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh zákazky: Zákazka na nákup tovaru /služieb.
Názov zákazky: Zariadenie do školskej kuchyne.

Pokračovať v čítaní „Výzva: Obstaranie zariadenia do šk. kuchyne“

Výzva na predkladanie ponúk: Vybavenie IKT učebne (tenký klient)

Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk: Vybavenie IKT učebne (tenký klient)“

Oznam č. 17/2018 – MATURITA 2019

Maturitné skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Externú časť maturitných skúšok (EČ MS) a písomnú formu internej časti
(PFIČ MS) zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania –
NÚCEM.

OZNAM č. 17/2018 – Maturita 2019

Pokračovať v čítaní „Oznam č. 17/2018 – MATURITA 2019“

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Dva mesiace prázdnin sú už preč a my sme sa opäť stretli na pôde školy, plní zážitkov z leta, z dovoleniek. Tretí september 2018 odštartoval nový školský rok. A čo nám na úvod priniesol? Zmenu v názve školy. Nový začiatok v jej dlhoročnej histórii. Ale aj nových žiakov, prvákov, ktorých v jedálni školy privítalo vedenie školy.

Pokračovať v čítaní „Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019“