„Študent dopravy v praxi“

Tento názov nesie projekt Erasmu+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Čo sa za tým skrýva?

Rozhodlo sa to zistiť 13 žiakov druhých ročníkov zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zo študijných odborov 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy a 3767 M dopravná akadémia, a preto sa pod vedením Mgr. Z. Mišíkovej a Mgr. P. Panákovej vybrali v dňoch 04.06.2022 – 18.06.2022 do Olomouca v Českej republike.

Cieľom projektu bolo rozvíjať praktické odborné zručnosti v oblasti cestnej dopravy na medzinárodnej úrovni, zlepšiť svoje profesijné kompetencie a komunikačné zručnosti a tým skvalitniť teoretickú a praktickú odbornú prípravu žiakov. Do projektu bolo zapojených v Olomouci päť podnikov so zameraním na dopravu a zasielateľstvo. V každom z nich mali žiaci prideleného mentora a pripravené výborné podmienky na vykonávanie odbornej praxe a  naplnenie cieľov projektu.

Žiaci sa učili  pracovať so základnými právnymi normami upravujúcimi prepravné a prevádzkové podmienky, spracovávať prepravnú a prevádzkovú dokumentáciu, zaznamenávať rôzne prevádzkové a prepravné údaje do elektronickej databázy, kompletizovať písomnosti, pozorovali ako sa aplikuje odborný softvér pri koordinácii prepravy. Niektorí žiaci si vyskúšali priamo v praxi, čo všetko sa skrýva za prácou kuriéra. Každý z podnikov bol niečím špecifický a tak si žiaci mohli vymieňať navzájom svoje skúsenosti.

Olomouc, plným právom nazývaný Malou Prahou, je bohatý na historické a kultúrne pamiatky, ktoré žiaci spoznávali aj prostredníctvom hry. Okrem pamiatok mesto a jeho okolie ponúka ZOO, rozkvitnuté Rozárium, pútnický Svatý Kopeček, hrad Šternberk, jedinečnú Zbrašovskú aragonitovú jaskyňu a Hranickú propast, ktorá je najhlbšou zatopenou priepasťou na svete. Žiaci si užili aj uvoľnenie pri bowlingu, vo fitness centre, či v Pevnosti poznání, ktorá bola plná náučných expozícií a hlavolamov.

Svoje zážitky, postrehy a skúsenosti zachytávali žiaci v denníkoch, odlišnosti českého a slovenského jazyka spracovávali do obojstranných malých slovníkov a na záver vypracovali prezentácie s najsilnejšími dojmami, ktoré budú slúžiť aj ako motivácia pre ostatných žiakov, aby sa tiež odvážili ísť za podobnými, ale už svojimi zážitkami.