Prevencia požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok u mladistvých

Dňa 30. januára 2018 sa žiaci ŠI v priestoroch klubovne zúčastnili besedy,  ktorú viedla  p. vychovávateľka Winklerová.

Na úvod si pozreli dokument, v ktorom mladí ľudia rozprávali o vlastných skúsenostiach s drogami, ako aj o ich náročnej ceste k návratu do bežného života.

Potom sa rozprúdila debata o tom, čo je droga a drogová závislosť, aké druhy drog poznajú, o faktoroch vzniku drogovej závislosti a o jednotlivých chronologicky nadväzujúcich fázach závislosti. Žiaci sa prezentovali dostatočným množstvom poznatkov k danej téme.

Cieľom besedy bola najmä koncepcia prevencie v rezorte školstva zameraná na celú šírku problematiky v oblastiach: výchovy a vzdelávania, aktívnej ochrany dieťaťa pred sociálno-patologickými javmi, odbornej psychologickej a poradenskej starostlivosti, spolupráce s rodinou, reedukácie a resocializácie.

Autor: Mgr. Mariana Winklerová