Colná problematika – beseda

untitledDňa 27. 11. 2013 sa uskutočnila v našej škole beseda so zamestnancami Colného úradu v Žiline – kpt. Ing. Boženou Chríbikovou a kpt. Ing. Ľubošom Pastuchom na tému Colná problematika.

Besedy sa zúčastnili žiaci študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy (III.AP a IV.AP), pre ktorých to bol zaujímavý prostriedok na prehĺbenie odborných kompetencií v rámci svojej profesie.

Profesionálny prístup zamestnancov CÚ a ich odborný prejav v rámci prednášanej problematiky:  colná legislatíva, colné režimy, colné vyhlásenie a konanie pri vývoze a dovoze, zabezpečenie colného dlhu  a pod.,  nás utvrdil v tom, že je to problematika veľmi zaujímavá, ale zároveň aj veľmi náročná.

Pútavým bolo aj prepojenie  teoretických poznatkov s praktickými príkladmi z praxe, ktoré podnietili k otázkam nielen prítomných žiakov, ale aj pedagógov.

Veríme, že spolupráca s Colným úradom v Žiline bude pokračovať i naďalej.

Ing. Rezníčková, Mgr. Sikorová

DSC_0338 DSC_0347 DSC_0339 DSC_0349