Medzinárodná certifikácia školy IES

iesDopravná akadémia požiadala v marci 2011 spoločnosť International Education Society, London /IES/, o medzinárodnú certifikáciu vo veci pridelenia ratingu škole ako vzdelávacej inštitúcii. Certifikácii podliehalo posudzovanie materiálov poskytnutých školou z pohľadov:

 • ponuky vzdelávacích programov
 • úrovne vzdelávacieho procesu
 • kvalifikácie pedagogického zboru
 • účasti v medzinárodných vzdelávacích a iných programoch
 • spolupráce so zahraničím
 • členstvách v asociáciách a profesijných združeniach
 • hospodárskej a investičnej činnosti školy
 • prevencie, monitoringu, riešenia negatívnych javov
 • environmentálnych a mimoškolských aktivít školy
 • komunikácie a informačnom systéme školy
 • prezentácie školy prostredníctvom webových stránok
 • public relations, vlastnej publikačnej činnosti
 • sebahodnotenia školy,
 • prognóz školy v ďalšom časovom

Expertná komisia pridelila DA k 04/2017 rating A, tzn. „Špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou.“ O zvýšenie ratingu môže škola požiadať po splnení ďalších kritérií zadaných IES najskôr o dva roky.

Certifikáciou pribudli k logu školy aj logo IES a certifikačná značka IES, ktoré sú jedným zo zásadných prvkov, ako sa odlíšiť od konkurencie, a ktoré môže škola používať pri propagácii na webových stránkach, informačných materiáloch, v administratívnom styku a pod .

Nespornou výhodou pre našich žiakov je, že majú možnosť požiadať o vydanie medzinárodného certifikátu IES, ktorý je platný aj za hranicami SR, čo môže mať pre nich v budúcnosti značný význam. Cena základného certifikátu (slovenská verzia + anglická verzia + profil absolventa) je 72,- €, malý súbor certifikátov (slovenská verzia + anglická verzia + verzia v inom cudzom jazyku + profil absolventa) je za 84,- €.

Prezentácia projektu Certifikácia je dostupná na stránke http://youtu.be/BT85xXck8A (anglická verzia) alebo http://youtu.be/xgFq7Aete4k /(česká verzia).