Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Projekt školy

Erasmus+ 2020-1-SK01-KA102-077883

Image
Program
Erasmus+
Kĺúčová akcia 1:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia:
KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP
Názov projektu:
Podporujeme žiakov
Celkové trvanie projektu:
24 mesiacov
Doba realizácie projektu:
01.09.2020 – 31.08.2022
Maximálna výška grantu:
27 320,00 EUR
Zmluva o poskytnutí grantu:
2020-1-SK01-KA102-077883
Koordinátor projektu:
Mgr. Mária Sikorová

Ciele projektu:

 1. Získať vedomosti a praktické zručnosti u žiakov a umožniť im rozvoj odborných vedomostí, praktických zručností a nadobudnúť skúsenosti zo zahraničnej stáže.

Žiaci odboru autotronik - získať vedomosti a praktické zručnosti, odborné skúsenosti, pri výkone niektorých činností v dielňach a na pracovisku autoservisu na moderných prístrojoch a zariadeniach zamerané na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov, obnovenie funkčnosti a kontrola hlásení všetkých riadiacich jednotiek v jednotlivých obvodoch motorového vozidla.

Žiaci odboru mechanik elektrotechnik - získať vedomosti a praktické zručnosti, odborné skúsenosti pri výkone niektorých činností v dielňach a na pracovisku autoservisu na moderných prístrojoch a zariadeniach zamerané na diagnostiku alternatívnych pohonov, oprava rozvodového mechanizmu, diagnostika riadiacich jednotiek automobilov. Získať základné zručnosti pri zváraní cez počítačový simulátor a zručnosti pri riadení nákladného auta a motorky na trenažéri.

 1. U pedagógov získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku v odbore mechanik elektrotechnik a autotronik, vedieť navrhnúť zmeny do ŠkVP autotronik a mechanik elektrotechnik na základe porovnania učebných osnov a skúseností partnerskej školy.
 2. Vytvoriť spoluprácu s prijímajúcou školou, vytvárať užšiu spoluprácu pri implementácii nových trendov odborného vzdelávania a nových metódach vo vzdelávacom procese. Zapojiť našu školu do siete partnerských škôl prijímajúcej školy.

V projekte sme zvolili aktivity: krátkodobá mobilita 12 učiacich sa v OVP, pre 4 pedagógov aktivitu odborná príprava zamestnancov.

 

Aktivity projektu:

Odborná príprava zamestnancov

V rámci projektu sa zúčastnia tejto aktivity 4 pedagogickí zamestnanci - 2 učitelia odborných predmetov a 2  majstri odbornej výchovy v partnerskej škole Střední odborná škola a Střední odborné učilište, Hradec Králové. Aktivity sa zúčastnia v dvoch turnusoch. Všetci vyučujú v oboch odboroch mechanik elektrotechnik a autotronik. Pre zamestnancov sme naplánovali účasť na vzdelávaní a pozorovanie na praktickom vyučovaní v dielňach školy, školskom autoservise, v zváračskej škole i vo výcvikovom stredisku autoškoly. Tiež sa budú zapájať do aktivít na praktickom vyučovaní.

Počas stáže budú pozorovať vyučovací proces s dôrazom na používané metódy vyučujúcich, podľa tematických celkov a obsah odovzdávaných informácií. Počas pobytu na praxi budú pozorovať proces výučby a zapájať sa do činností, ktoré budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane  alternatívnych pohonov a kontrolu chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel. Zúčastnia sa pri výučbe s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov - skúšobne vstrekovačov.

Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

Aktivity sa zúčastnia 12 žiaci z 3. ročníkov odborov mechanik elektrotechnik a autotronik. Aktivity sa zúčastnia v jednom turnuse.

Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská do dielní a školského autoservisu. Časť praxe absolvujú u zamestnávateľov ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, Iveco Czech Republic,a.s., kde budú pozorovať výrobný proces osobných automobilov a autobusov. Vlastné pracovné činnosti budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov, sfunkčnenie a kontrola chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel. Súčasne bude predvedená ukážka a následne práce s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov – skúšobne vstrekovačov. Harmonogram aktivít je popísaný v Programe mobility. Ostatné pracovné činnosti budú zamerané na získanie skúsenosti pri zváraní, pri riadení motocyklov a nákladných áut na trenažéroch.

 

Očakávané vzdelávacie výstupy:

Odborná príprava zamestnancov

Pedagógovia sa zúčastnia na výučbe v triedach i na výučbe v dielňach. Ich vzdelávacími výstupmi budú vedomosti a zručnosti v oblasti metodiky výučby, vedomostí z oblasti obsahu vzdelávania. Získajú vedomosti:

 • vedieť popísať inovatívne metódy vyučovania, ktoré chcú implementovať do vyučovania svojich predmetov a počas praxe
 • vymenovať postupy, ktoré si osvojili pri vyučovaní a v praxi
 • poznať obsah odborných predmetov autotronik a mechanik opravář motorových vozidiel, autoelektrikař, ich osnov a učebných plánov
 • poznať postup vyučovania pri praktickom výcviku

zručnosti:

 • vedieť zrealizovať výučbu s použitím inovatívnych metód a postupov
 • vedieť navrhnúť zmeny do ŠkVP autotronik a mechanik elektrotechnik na základe porovnania učebných osnov a skúseností získaných z mobility v partnerskej školy.

Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

Odbor autotronik – žiaci získajú

vedomosti:

 • poznať funkcie diagnostiky podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • poznať príčinu chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel
 • vedieť charakterizovať prácu s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov – skúšobne vstrekovačov

zručnosti:

 • vedieť realizovať diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • vedieť zrealizovať spojazdnenie pohonov vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • vedieť vykonať kontrolu chybové hlásenia všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel.

Odbor mechanik elektrotechnik - žiaci získajú

vedomosti:

 • poznať konštrukciu alternátorov, rozvodových mechanizmov, ich funkciu, najčastejšie príčiny porúch, metódy ich kontroly funkčnosti a správnosti chodu, postupy diagnostikovania ich technického stavu
 • poznať predpísané postupy demontáže, výmeny a montáže poškodených častí alebo dielov, súčasti plnej verzie diagnostického prístroja, spôsob jeho pripojenia a nastavenia, druhy chybových hlásení a z nich určiť pravdepodobnú príčiny poruchy

zručnosti:

 • vedieť vykonať vizuálnu kontrolu a kontrolu sluchom pred samotnou opravou, posúdiť ich technicky stav, vysvetliť ich funkciu, vykonať jednoduchú diagnostiku aj diagnostiku na skúšobnom zariadení, navrhnúť najefektívnejší spôsob odstránenia poruchy
 • mať zručnosti opraviť rozvodový mechanizmus.

 

Program Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.


Dokumenty

Výstupy z projektu

Prezentácie

Andrej Bielečka

Patrik Ďurajka

Martin Hudák

Samuel Chovanec

Peter Kubala

Ján Lulák

Adam Šichta

Slesár

Daniel Uríča

Martin Vachan

Ondrej Vachan

Matej Vrškový

Ing. Jozef Nociar


Informovanie o projekte

Naše články

PODPORUJEME ŽIAKOV

28. novembra 2021
PODPORUJEME ŽIAKOV
Stredná odborná škola dopravná v Žiline sa vo všetkých oblastiach snaží podporovať žiakov v ich odbornom i osobnostnom rozvoji. Preto si aj projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ osvojil tento názov. V dňoch 15.11.- 26.11.2021
Čítať ďalej »

Metodické materiály

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001