Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Projekt školy

Erasmus+ 2020-1-SK01-KA102-077883

Image
Program
Erasmus+
Kĺúčová akcia 1:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia:
KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP
Názov projektu:
Podporujeme žiakov
Celkové trvanie projektu:
24 mesiacov
Doba realizácie projektu:
01.09.2020 – 31.08.2022
Maximálna výška grantu:
27 320,00 EUR
Zmluva o poskytnutí grantu:
2020-1-SK01-KA102-077883
Koordinátor projektu:
Mgr. Mária Sikorová

Ciele projektu:

 1. Získať vedomosti a praktické zručnosti u žiakov a umožniť im rozvoj odborných vedomostí, praktických zručností a nadobudnúť skúsenosti zo zahraničnej stáže.

Žiaci odboru autotronik - získať vedomosti a praktické zručnosti, odborné skúsenosti, pri výkone niektorých činností v dielňach a na pracovisku autoservisu na moderných prístrojoch a zariadeniach zamerané na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov, obnovenie funkčnosti a kontrola hlásení všetkých riadiacich jednotiek v jednotlivých obvodoch motorového vozidla.

Žiaci odboru mechanik elektrotechnik - získať vedomosti a praktické zručnosti, odborné skúsenosti pri výkone niektorých činností v dielňach a na pracovisku autoservisu na moderných prístrojoch a zariadeniach zamerané na diagnostiku alternatívnych pohonov, oprava rozvodového mechanizmu, diagnostika riadiacich jednotiek automobilov. Získať základné zručnosti pri zváraní cez počítačový simulátor a zručnosti pri riadení nákladného auta a motorky na trenažéri.

 1. U pedagógov získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku v odbore mechanik elektrotechnik a autotronik, vedieť navrhnúť zmeny do ŠkVP autotronik a mechanik elektrotechnik na základe porovnania učebných osnov a skúseností partnerskej školy.
 2. Vytvoriť spoluprácu s prijímajúcou školou, vytvárať užšiu spoluprácu pri implementácii nových trendov odborného vzdelávania a nových metódach vo vzdelávacom procese. Zapojiť našu školu do siete partnerských škôl prijímajúcej školy.

V projekte sme zvolili aktivity: krátkodobá mobilita 12 učiacich sa v OVP, pre 4 pedagógov aktivitu odborná príprava zamestnancov.

 

Aktivity projektu:

Odborná príprava zamestnancov

V rámci projektu sa zúčastnia tejto aktivity 4 pedagogickí zamestnanci - 2 učitelia odborných predmetov a 2  majstri odbornej výchovy v partnerskej škole Střední odborná škola a Střední odborné učilište, Hradec Králové. Aktivity sa zúčastnia v dvoch turnusoch. Všetci vyučujú v oboch odboroch mechanik elektrotechnik a autotronik. Pre zamestnancov sme naplánovali účasť na vzdelávaní a pozorovanie na praktickom vyučovaní v dielňach školy, školskom autoservise, v zváračskej škole i vo výcvikovom stredisku autoškoly. Tiež sa budú zapájať do aktivít na praktickom vyučovaní.

Počas stáže budú pozorovať vyučovací proces s dôrazom na používané metódy vyučujúcich, podľa tematických celkov a obsah odovzdávaných informácií. Počas pobytu na praxi budú pozorovať proces výučby a zapájať sa do činností, ktoré budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane  alternatívnych pohonov a kontrolu chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel. Zúčastnia sa pri výučbe s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov - skúšobne vstrekovačov.

Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

Aktivity sa zúčastnia 12 žiaci z 3. ročníkov odborov mechanik elektrotechnik a autotronik. Aktivity sa zúčastnia v jednom turnuse.

Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská do dielní a školského autoservisu. Časť praxe absolvujú u zamestnávateľov ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, Iveco Czech Republic,a.s., kde budú pozorovať výrobný proces osobných automobilov a autobusov. Vlastné pracovné činnosti budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov, sfunkčnenie a kontrola chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel. Súčasne bude predvedená ukážka a následne práce s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov – skúšobne vstrekovačov. Harmonogram aktivít je popísaný v Programe mobility. Ostatné pracovné činnosti budú zamerané na získanie skúsenosti pri zváraní, pri riadení motocyklov a nákladných áut na trenažéroch.

 

Očakávané vzdelávacie výstupy:

Odborná príprava zamestnancov

Pedagógovia sa zúčastnia na výučbe v triedach i na výučbe v dielňach. Ich vzdelávacími výstupmi budú vedomosti a zručnosti v oblasti metodiky výučby, vedomostí z oblasti obsahu vzdelávania. Získajú vedomosti:

 • vedieť popísať inovatívne metódy vyučovania, ktoré chcú implementovať do vyučovania svojich predmetov a počas praxe
 • vymenovať postupy, ktoré si osvojili pri vyučovaní a v praxi
 • poznať obsah odborných predmetov autotronik a mechanik opravář motorových vozidiel, autoelektrikař, ich osnov a učebných plánov
 • poznať postup vyučovania pri praktickom výcviku

zručnosti:

 • vedieť zrealizovať výučbu s použitím inovatívnych metód a postupov
 • vedieť navrhnúť zmeny do ŠkVP autotronik a mechanik elektrotechnik na základe porovnania učebných osnov a skúseností získaných z mobility v partnerskej školy.

Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

Odbor autotronik – žiaci získajú

vedomosti:

 • poznať funkcie diagnostiky podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • poznať príčinu chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel
 • vedieť charakterizovať prácu s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov – skúšobne vstrekovačov

zručnosti:

 • vedieť realizovať diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • vedieť zrealizovať spojazdnenie pohonov vozidiel vrátane alternatívnych pohonov
 • vedieť vykonať kontrolu chybové hlásenia všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel.

Odbor mechanik elektrotechnik - žiaci získajú

vedomosti:

 • poznať konštrukciu alternátorov, rozvodových mechanizmov, ich funkciu, najčastejšie príčiny porúch, metódy ich kontroly funkčnosti a správnosti chodu, postupy diagnostikovania ich technického stavu
 • poznať predpísané postupy demontáže, výmeny a montáže poškodených častí alebo dielov, súčasti plnej verzie diagnostického prístroja, spôsob jeho pripojenia a nastavenia, druhy chybových hlásení a z nich určiť pravdepodobnú príčiny poruchy

zručnosti:

 • vedieť vykonať vizuálnu kontrolu a kontrolu sluchom pred samotnou opravou, posúdiť ich technicky stav, vysvetliť ich funkciu, vykonať jednoduchú diagnostiku aj diagnostiku na skúšobnom zariadení, navrhnúť najefektívnejší spôsob odstránenia poruchy
 • mať zručnosti opraviť rozvodový mechanizmus.

 

Program Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.


Dokumenty

Výstupy z projektu

Prezentácie

Andrej Bielečka

Patrik Ďurajka

Martin Hudák

Samuel Chovanec

Peter Kubala

Ján Lulák

Adam Šichta

Slesár

Daniel Uríča

Martin Vachan

Ondrej Vachan

Matej Vrškový

Ing. Matej Kubiš

Ing. Jozef Nociar

Ing. Monika Švekušová

Mgr. Zuzana Mišíková


Informovanie o projekte

Naše články

Prípravné stretnutie DIVERSITY CHAMPIONS v Srbsku

29. apríla 2022
Prípravné stretnutie DIVERSITY CHAMPIONS v Srbsku
V dňoch 22.-25.04. sa naši dvaja žiaci Radoslav Madleňák z III.BP a Šimon Mazán z III.AP zúčastnili prípravného stretnutia v meste Novi Pazar (Srbsko), k mobilite s názvom DIVERSITY CHAMPIONS.
Čítať ďalej »

Mikulášska zbierka pre špeciálnu školu

5. decembra 2021
Mikulášska zbierka pre špeciálnu školu
V dňoch 15. 11. 2021 – 26. 11. 2021 sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo programu Erasmus+ v Českej republike. Počas tohto pobytu absolvovali chlapci aj celodennú aktivitu v Ratibořiciach.
Čítať ďalej »

PODPORUJEME ŽIAKOV

28. novembra 2021
PODPORUJEME ŽIAKOV
Stredná odborná škola dopravná v Žiline sa vo všetkých oblastiach snaží podporovať žiakov v ich odbornom i osobnostnom rozvoji. Preto si aj projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ osvojil tento názov. V dňoch 15.11.- 26.11.2021
Čítať ďalej »

Bulletin o projekte

Prezentácia za školu

Informovali o nás

Image

Informovanie na eTwinningu

Image
Image
Image
MY Žilinské noviny

Metodické materiály

ŠKOLNÍ
VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
AUTOTRONIK

UČEBNÝ PLÁN
AUTOTRONIK

SKRIPTÁ
AUTOTRONIK

POROVNÁVANIE ŠKVP,
METÓD VYUČOVANIA
odboru AUTOTRONIK

 

Hospitačný záznam

 

Slávnostné odovzdanie dokladov účastníkom

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001