Školské e-testovanie JESEŇ 2023

V období od 4. októbra do 15. novembra 2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ponúkol základným a stredným školám možnosť overiť si úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov  zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka (úroveň B1 a B2) a aj testov overujúcich čitateľskú a matematickú gramotnosť.

Do jesenného e-testovania 2023 sa v našej škole zapojilo 6 tried. Na riešenie každého testu mali žiaci jednu vyučovaciu hodinu, t. j. 45 minút. Po jeho vyriešení sa testovaní žiaci okamžite dozvedeli informáciu o svojej úspešnosti.

Test zo slovenského jazyka a literatúry absolvovali triedy IV.AP, IV.BP, IV.AM, IV.BM a II.AN. Test obsahoval štyri textové ukážky – spoločné obsahy, na ktoré sa viazalo po 8 testových položiek s rozdielnou kognitívnou náročnosťou.

Testy z anglického jazyka úrovne B1 a B2 overili, do akej miery žiaci III.BP, IV.AP, IV.BP a IV.AM zvládli obsah jazykovej úrovne v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom. Test sa skladal zo 4 textov, na ktoré sa vzťahovali jednotlivé úlohy zaradené do 3 častí: počúvanie s porozumením, gramatika a lexika a čítanie s porozumením.

Ďakujeme vyučujúcim Mgr. Bučkovej, Mgr. Grigovej, Mgr. Palúchovi, Mgr. Panákovej a Mgr. Kubalovej, že využili túto možnosť testovať svojich žiakov modernou elektronickou formou a tým obohatili vyučovací proces v našej škole.

Dúfame, že žiaci vypracovali test k spokojnosti svojej i svojich učiteľov.

 Mgr. Ivana Kubalová, školský koordinátor e-testovania