Voľné miesto: UČITEĽ/KA SJL príp. DEJ

 • Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, 010 08  Žilina
 • Predpokladaná termín nástupu do práce: 01. 09. 2023
 • Druh pracovného úväzku: plný
 • Počet obsadzovaných miest: 1
 • Termín podávania životopisov a žiadostí do 31. 07. 2023
 • Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 04. 08. 2023
 • Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – počas zastupovania zamestnanca na materskej dovolenke

 POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na predmety – slovenský jazyk a literatúra/dejepis.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov

Iné požiadavky:

 • Bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. – preukazovaná pri výberovom konaní čestným prehlásením uchádzača     
 • Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Pedagogická spôsobilosť

Informácie pre uchádzača:

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

Mzdové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovná náplň:

Vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovanie vyučovania, tvorba školských vzdelávacích programov, realizovanie vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra príp. dejepis, hodnotenie prípravy žiakov na vyučovania a výsledkov žiakov, vykonávanie dozoru nad žiakmi a iné činnosti podľa pokynov zamestnávateľa.

Potrebné materiály môžete zasielať e-mailom na adresu sekretariat@sosdza.sk do 31. 07. 2023.