Oznam č. 8 / 2023: Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina má pre ďalší termín voľné miesta:

v študijnom odbore (štvorročný študijný odbor s maturitou)

  • 3765 M technika a prevádzka  dopravy
  • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

v učebnom odbore (trojročný učebný odbor s výučným listom)

  • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
  • 2487 H 03 autoopravár – karosár
  • 2487 H 04 autoopravár – lakovník

Prihlášky je potrebné doručiť na Strednú odbornú školu dopravnú najneskôr 12.06. 2023.

                                                                  Ing. Mária Vítová, PhD., MBA                                                                             riaditeľka školy