Voľné miesto: Majster odbornej výchovy

Riaditeľka Strednej odbornej školy dopravnej, Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Majster odbornej výchovy – autoopravár – karosár

Predpokladaný termín nástupu: od 01.09.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.04.2023

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce: majster odbornej výchovy pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu vedie odborný výcvik a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku. Majster odbornej výchovy realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je zameraná na získanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:    

  • úplné stredné odborné vzdelanie
  • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním v odbore
  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním v odbore
  • výučný list v odbore
  • doplňujúce pedagogické štúdium

Schopnosti a zručnosti: tímová práca, schopnosť analyzovať a riešiť problémy, informačná a technická gramotnosť, zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť.

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka, svedomitý a iniciatívny prístup k práci, chuť sa vzdelávať.

Mzdové podmienky: minimálny mzdový nárok podľa zákona 553/2003 Z. z. – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, v ktorom bude uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, zasielajte na  adresu: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina alebo na  emailovú adresu: sekretariat@sosdza.sk do 30.04.2023, tel. kontakt: +421918661459.

Osobné údaje uchádzačov sú spracúvané na základe zákona v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchádzačov budú po ukončení výberového konania zlikvidované. Všetky informácie k ochrane osobných údajov nájdete na internetovej stránke školy www.sosdza.sk.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.