Deň otvorených dverí – Žilinská univerzita v Žiline

Dňa 22.11.2017 sa konal Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorého sa zúčastnili i naši žiaci z tried IV.BP, odbor technika a prevádzka dopravy a II.AN, odbor strojárstvo.

Na pôde univerzity nás privítal dekan Strojníckej fakulty ŽU v Žiline prof. Dr. Ing. Milan Sága. Poukázal na potrebu technického vzdelávania mladých ľudí a nedostatok technicky vzdelaných pracovníkov.

Prodekan pre pedagogickú činnosť Mgr. Branislavov Ftorek, PhD. nás oboznámil s históriou i súčasnosťou tejto fakulty. Vedúci jednotlivých katedier prostredníctvom prezentácií predstavili študijné programy na budúci školský rok. Na záver dekan Strojníckej fakulty  ŽU v Žiline odpovedal na niektoré otázky žiakov.

Potom sa účastníci presunuli do  vstupných priestorov, kde si mohli  prezrieť stánky jednotlivých katedier, ktoré prezentovali svoju činnosť i úspechy.

Niektorí naši žiaci využili možnosť a okrem prezentovaných projektov navštívili i mechanické laboratórium, kde si prakticky overili skúšky ťahom, rázové skúšky a taktiež skúšky únavy materiálov. V  laboratóriu skúšok tvrdosti sa prakticky oboznámili s priebehom Brinellovej, Vickersovej a Rockwellovej skúšky tvrdosti a taktiež spôsobu určovania tvrdosti.

Záujem o Deň otvorených dverí dvojnásobne prekročil očakávania hostiteľov, prišlo až 250 žiakov z rôznych stredných škôl.