Odborná exkurzia v Rušňovom depe Žilina spoločnosti ŽSSK Cargo

Dňa 2. júna 2017 sa žiaci z tried III.BP, študijný odbor technika a prevádzka dopravy, a I.AN študijný odbor strojárstvo, zúčastnili odbornej exkurzie v Rušňovom depe Žilina spoločnosti ZSSK Cargo.

Rušňové depo je komplex budov a zariadení, v ktorých sa vykonáva prevádzkové ošetrenie, kontrola technického stavu, údržba a opravy rušňov po návrate z výkonu na tratiach. V Rušňovom depe Žilina sa vybavujú rušne pred ich nástupom do služby palivom, olejom, pieskom a vodou.  V rušňovom depe sa odstavujú rušne v čase mimo prevádzky, vykonávajú sa opravy, rôzne kontroly a merania.

Žiaci po poučení o bezpečnosti v prevádzkach rušňového depa sa presunuli do jednotlivých prevádzok, kde sa vykonávajú údržby a opravy koľajových vozidiel. Mali možnosť oboznámiť sa s demontovanými súčiastkami koľajových vozidiel ako napr. s prevodovkou, kľukovým mechanizmom, kontrolou a opravou kolies a pod. Po prehliadke opravárenských prevádzok sme sa presunuli do koľajišťa, kde sa nachádzala otočná plošina, ktorá umožňovala presunúť koľajové vozidlo do dielní podľa určenia, či pre údržbu alebo opravu. Nakoniec si mohli žiaci pozrieť kabínu rušňa a oboznámiť sa s riadiacimi prvkami i zaujímavosťami, ktoré súvisia s vykonávaním tohto zodpovedného povolania.

Odborná exkurzia v Rušňovom  depe Žilina bola pre nás veľkým obohatením teoretických i praktických  vedomostí, nakoľko sme si rozšírili vedomosti  z konštrukcie a opráv koľajových vozidiel.