Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Anna Holubková a Patrícia Hurteková postupujú do krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Dňa 18. 11. 2013 sa v zasadacej miestnosti Dopravnej akadémie v Žiline konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 29 študentov.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách :

kategória A ( 3. – 4. ročník ) – 14 žiakov

kategória B ( 1. – 2. ročník ) – 15 žiakov

Olympiáda mala dve časti – písomnú a ústnu. Písomná časť pozostávala z práce s textom zameranej na porozumenie textu, jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín a z tvorby vlastného textu.

Ústnu časť tvoril  rečnícky prejav  na vyhlásenú tému.

Maximálny počet bodov – 55.

Počet bodov na dosiahnutie úspešnosti – 40.

Odborná porota, ktorú tvorili vyučujúci SJL, rozhodla o umiestnení žiakov.

kategória A

  1. miesto Hurteková Patrícia – III. BP
  2. miesto Rendeková Enrica – III.DP
  3. miesto Dvorská Nikola – IV.AP

 

kategória B

  1. 1. miesto Holubková Anna – II.AP
  2. 2. miesto         pre nedostatok bodov
  3. 3. miesto         na  dosiahnutie úspešnosti nebolo udelené