Prijímacie konanie pre denné nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre voľné miesta v nasledovných odboroch:

Študijné odbory (nadstavbové štúdium dvojročné)

2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby

3757 L dopravná prevádzka

Prihlášky je potrebné doručiť na Strednú odbornú školu dopravnú najneskôr 21.08.2020 a prijímacie konanie sa uskutoční 26.08.2020.