Výzva: Zabezpečenie dodávky mlieka a mliečnych výrobkov

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mlieka a mliečnych výrobkov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách ,Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná cena

Predpokladaná hodnota zákazky je 5 760,00 EUR bez DPH

Prílohy


Vyhodnotenie