Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2018, dodanie tovaru/služby

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk

zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) Pokračovať v čítaní „Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2018, dodanie tovaru/služby“

Výzva: Obstaranie zariadenia do šk. kuchyne

Výzva na predkladanie ponúk č. 3/2018 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh zákazky: Zákazka na nákup tovaru /služieb.
Názov zákazky: Zariadenie do školskej kuchyne.

Pokračovať v čítaní „Výzva: Obstaranie zariadenia do šk. kuchyne“

Výzva na predkladanie ponúk: Vybavenie IKT učebne (tenký klient)

Výzva na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie ponúk: Vybavenie IKT učebne (tenký klient)“