Ocenenie pedagógov ŽSK

vitova3 (2)Deň učiteľov je vždy príležitosť oceniť prácu pedagógov, ktorí v duchu myšlienok Jána Amosa Komenského venujú svoju činnosť a pozornosť výchove a vzdelávaniu žiakov, aby ich tak pripravili pre budúcnosť. Svoju úctu k takýmto ľuďom prejavil dňa 08. 04. 2016 predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. Počas slávnostného programu v priestoroch Bábkového divadla v Žiline si z  jeho rúk prebralo ocenenie 22 pedagógov, medzi ktorých patrila aj naša kolegyňa Ing. Mária Vítová, PhD.

 

Jej pedagogická činnosť sa začala v roku 2000, kedy nastúpila na pozíciu učiteľky odborných predmetov a triednej učiteľky. Počas svojho pôsobenia preukazovala výborné výsledky a svojimi nadštandardnými výkonmi prekračovala očakávania pri riešení kľúčových pracovných úloh. V septembri 2007 bola vymenovaná do funkcie zástupkyne riaditeľa školy pre odborné predmety a praktické vyučovanie.

 

Okrem plnenia náročných pracovných povinností vyplývajúcich z jej funkcie sa aktívne zapája do rôznych činností školy. So zanietenosťou sa venuje príprave a realizácii projektov národného aj medzinárodného charakteru. Podieľa sa na rozvoji odborného vzdelávania žiakov stredných škôl v rámci tvorby učebných osnov modulového, duálneho vzdelávania vo vybraných učebných odboroch.

 

Spolupracuje s rôznymi inštitúciami ako ŠIOV, Žilinská univerzita, ZLaZ SR, SOPK a mnohými organizáciami v rámci odborného zabezpečenia praktického vyučovania. Vystupuje aj v pozícii garanta medzinárodnej certifikácie IES, štatutárneho zástupcu Občianskeho združenia Prekonať bariéru – škola pre Európu pri Dopravnej akadémii, Žilina.

 

Je hnacou silou pre zvýšenie kvality vzdelávania nielen žiakov, ale aj pedagógov a každá jej ďalšia aktivita posúva školu o krok ďalej.

Všetci, ktorí s ňou prichádzajú do styku oceňujú nielen jej profesionalitu, ale zároveň si vážia morálne hodnoty jej osobnosti. Húževnatosť, obetavosť, empatia, ľudskosť, priateľstvo sú len zlomkom charakterových vlastností,  ktoré ju vystihujú.

 

K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalšieho profesionálneho ako aj osobného života jej prajeme pevné zdravie, veľa elánu a energie.

Ing. Miroslava Gálffyová