Výzva: Opakovaná zákazka na didaktické pomôcky

VÝZVA na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Názov zákazky: Didaktické pomôcky zo schváleného projektu –„ Prepojenie teórie s praxou – kvalitné vzdelávanie“.

Stručný opis: Predmetom obstarávania je nákup učebných pomôcok a zariadení podľa popisu, špecifikácie a vizualizácie v Prílohe č. 1 – zo schváleného projektu – „Prepojenie teórie s praxou – kvalitné vzdelávanie“. Opis predmetu zákazky a obrázková dokumentácia je v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou výzvy. Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok.
Požaduje sa, aby výrobky, ktorých funkčnosť si to vyžaduje, boli kompatibilné s operačným programom Microsoft Windows.


Prílohy

Vyhodnotenie