Výzva na predloženie cenovej ponuky

(zákazka podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)


Názov predmetu zákazky:
 „SOŠ dopravná, Žilina – Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej“

Prílohy/súbory: