Ďalší termín prijímacieho konania 2017

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,  010 08  Žilina
v y h l a s u j e
ďalší termín  prijímacieho konania
dňa 20.  júna 2017

 

pre učebné odbory:
2487 H 01   autoopravár – mechanik
2487 H 03   autoopravár – karosár
2487 H 04   autoopravár – lakovník

 

pre študijný odbor:
2697 K       mechanik elektrotechnik

 

Zber prihlášok do ďalšieho termínu  na študijný odbor je do 12.06.2017 do 8.00 hod. a učebné odbory do 20.06.2017 do 8.00 hod. na sekretariáte Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, Žilina.

Bližšie informácie na č. tel.:

  • 0918 661 459,
  • 041/5253614                                           

Ing. Mária Vítová, PhD.
poverená vedením DA