Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 na nenaplnený počet miest

Oznam č. 8 / 2022
Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre ďalší termín voľné miesta v študijnom odbore (štvorročný študijný odbor s maturitou):

3765 M technika a prevádzka dopravy

Prihlášky je potrebné doručiť na Strednú odbornú školu dopravnú najneskôr 13.06. 2022.

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA,
riaditeľka školy