Výzva: Zemiaky, čerstvá zelenina, ovocie, strukoviny pre školskú jedáleň

Predmetom zákazky je zabezpečenie čerstvej zeleniny, ovocia, strukovín, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je  12 292,00 EUR bez DPH. Cena je stanovená na základe dodacích listov a faktúr za predchádzajúce obdobie kalendárneho roka so zohľadnením vývoja spotrebiteľských cien na trhu za 4. Q  r. 2020 a 1. Q r. 2021.

Prílohy

Vyhodnotenie