Výzva: Inštruktori pre autoškolu

VÝZVA na predkladanie ponúk zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona.

Názov zákazky
„Inštruktori pre autoškolu“.

Druh zákazky
Zákazka na dodanie služby

Hlavné miesto dodania
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

Obstarávateľ má záujem o poskytovanie výučby počas prebiehajúcich výcvikových kurzov v priestoroch autoškoly počas kalendárneho roka 2021. Počet a rozsah účastníkov výcvikového kurzu je riadený a zadávaný objednávateľom. Objednávateľ má predbežne záujem o 5 (päť) inštruktorov, aby bol uspokojený záujem uchádzačov plynulo a priebežne.
Poskytovateľ je oprávnený inštruktor a zaväzuje sa zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly v rozsahu požadovaných hodín, rozpis výučby je podľa Prílohy č. 1.

Prílohy

Vyhodnotenie