Oznam č. 13 / 2019: Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

Učebné odbory (trojročné s výučným listom)

  • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
  • 2487 H 03 autoopravár – karosár
  • 2487 H 04 autoopravár – lakovník

Prihlášky je potrebné doručiť na Strednú odbornú školu dopravnú najneskôr 18.06. 2019 pre učebné odbory.

Prijímacie konanie (žiaci nekonajú prijímacie skúšky, budú prijímaní na základe výsledkov zo základnej školy) sa bude konať 18.06.2019 o 8. 00 hod. v budove školy.