10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

OSJL je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

O to sa snažili prvý decembrový týždeň aj naši študenti 1.-4. ročníka študijných odborov.

Súťažili v dvoch kategóriách: A- 3.-4. ročník a B- 1.-2.ročník

Úlohy boli rozdelené do dvoch častí:

1.časť – práca s textom/ porozumenie, analýza/

–písomná časť/tvorba vlastného textu/

2.časť– ústna/využitie prozodických vlastností reči, prednes naspamäť/

Školská komisia OSJL- Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová dôsledne posúdila úlohy súťažiacich, na základe získaných bodov vyhodnotila najlepších študentov, ktorým boli udelené diplomy a vecné ceny.

A tu sú výsledky:

kategória A:/3.-4.ročník/

  1. miesto –  H. Bušková III. BP
  2. miesto – S. Privarová III. BP
  3. miesto – P. Ladňák IV.AP

kategória B:/1.-2. ročník/

  1. miesto – E. Hvorečná I. BP
  2. miesto – A. Steinigerová I. AP
  3. miesto – S. Papaj II. AM

Do krajského kola OSJL postupuje Helena Bušková.

Víťazom blahoželáme, ďakujeme aj ostatným zúčastneným študentom a veríme, že aj 11. ročník OSJL bude úspešný a prehĺbi  záujem o náš materinský jazyk.