Oznam č. 10 / 2015 Prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Dopravná akadémia v Žiline má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

Učebné odbory (trojročné s výučným listom)                               

2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2487 H 02 autoopravár – elektrikár

Študijné odbory (štvorročné s maturitou)

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia

Prihlášky je potrebné doručiť na Dopravnú akadémiu v Žiline najneskôr 16.06. 2015 pre učebné odbory študijné odbory do 06.06.2015.

Prijímacie konanie sa bude konať 16.06. 2015 o 8. 00 hod. v budove školy.