Oznam č. 7/2014 Prijímacie konanie pre školský rok 2014/2015

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Dopravná akadémia v Žiline má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

Učebné odbory (trojročné s výučným listom)

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník

Prihlášky je potrebné doručiť na Dopravnú akadémiu v Žiline najneskôr 17.06. 2014

Prijímacie konanie sa bude konať 17.06. 2014 o 8. 00 hod. v budove školy.