Čo sa skrýva okolo nás?

Poznať sám seba je dôležité najmä vtedy, keď sa musím sám pre niečo rozhodnúť. Býva to aj vtedy, keď mi niekto ponúka cigaretu, alkohol, inú drogu alebo ma volá na miesto, ktoré nepoznám. Slová jedného z účastníkov besedy na tému Drogy a drogová závislosť stoja na zamyslenie.

Na miestach, kde sa pohybujeme, sa môžeme  stretnúť s užívaním látok, ktoré sa v obchode nepredávajú, nebezpečné, zakázané a ich užívanie je nedovolené.

V dňoch 17.10.2022 – 25.10.2022 žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov sa oboznámili v rámci prevencie  s rôznymi formami  protispoločenskej činnosti.

Za odborné  a pútavé prednášky ďakujeme  inšp. Marekovi Šmárikovi, ktorý s našimi žiakmi hovoril na aktuálne témy, akými sú  Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých a Drogy, drogová závislosť, drogový kufrík. Vedel si veľmi rýchlo získať študentov svojím pútavým rozprávaním o legálnych a nelegálnych drogách, spojeným s názornými ukážkami a uvádzaním konkrétnych príkladov. Pomenoval viacero trestných činov, za ktoré by už mohli byť mladiství trestaní. Nevynechal ani tému, ako je podávanie alkoholu mladistvým, lúpež, vydieranie, všeobecné ohrozenie, falšovanie dokladov, úmyselné poškodenie cudzej veci či sprejovanie budov. Nešlo iba o konštatovanie faktov, ale tie boli doplnené aj príbehmi zo života, ktoré rozprúdili živú diskusiu. Tá bola zaiste pre nich veľmi cenná a poučná.

Nášmu hosťovi ďakujeme a veríme, že spolupráca s ním bude pokračovať i naďalej.