Výzva: Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mlieka a mliečnych výrobkov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách ,Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Stredná odborná škola dopravná –školská jedáleň, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

Rámcová dohoda o dodávke tovaru bude uzatvorená na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu EUR s DPH v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

Prílohy

Vyhodnotenie