Výzva na predkladanie ponúk č. 3/2021

Predmetom zákazky je zabezpečenie rôznych potravinárskych výrobkov podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je  8 210,00 EUR bez DPH.

Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 28.04.2021 do 10:00 hod.

Prílohy

Výsledok