Pokyny k prijímacím skúškam pre prijatie na štúdium v šk. roku 2021/22

Termín  03. 05. 2021 a 10. 05. 2021

Časový harmonogram
 Čas
Slovenský jazyk a literatúra8.00 – 9.00 h
Prestávka9.00 – 9.30 h
Matematika9.30 – 10.30 h

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený na web stránke školy (sosdza.sk) a výveske školy dňa 10. 05. 2021 vo večerných hodinách.

Ak sa budú konať prijímacie skúšky aj v náhradnom termíne, u uchádzačov s lekárskym potvrdením, budú výsledky v danom študijnom odbore zverejnené až po náhradnom termíne.

Zápis prijatých uchádzačov (žiaci, ktorí budú mať kód PP)  sa uskutoční do 25.05.2021 elektronickou formou, záväzným potvrdením o nastúpení alebo nenastúpení na strednú školu ( vzor tlačiva bude na stránke školy pod zoznamom prijatých a neprijatých uchádzačov). Rozhodnutia o prijatí Vám budú doručené do Vašich emailových schránok. Pokiaľ ste neuviedli email, poprosím Vás o jeho doplnenie na adresu sekretariat@sosdza.sk .

Žiaci, ktorí budú mať kód NM (nedostatok miesta) si môžu podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľky školy (vzor odvolania bude na stránke školy pod zoznamom prijatých a neprijatých uchádzačov).

Žiak je povinný v budove školy chrániť svoje  dýchacie cesty respirátorom, resp. rúškom. Zákonnému zástupcovi (doprovodu žiaka) nebude vstup do budovy školy povolený.

V prípade potreby nás môžete  kontaktovať na t. č. +421918661459