Výzva: Opakovaná zakázka na nákup notebookov

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 10100,00 € bez DPH

Prílohy


Výsledky obstarávania