Prerušenie vyučovacieho procesu na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga zo dňa 11.10.2020

Oznamujem všetkým žiakom a zamestnancom školy, že od 12.10.2020 sa prerušuje  vyučovací proces až do odvolania.

Vyučovací proces bude prebiehať dištančnou formou, žiaci sú povinní byť prítomní online v čase stanovenom rozvrhom hodín.

Zamestnanci školy (pedagogickí aj nepedagogickí) budú prítomní na pracovisku. Pedagogickí zamestnanci budú vzdelávací proces dištančnou formou realizovať z priestorov školy.

Podrobnejšie pokyny všetkým zamestnancom budú podané v priebehu dňa 12.10.2020 po obdržaní usmernenia od zriaďovateľa.

Ing. Mária Vítová, PhD.,MBA
riaditeľka školy