Výzva: Čerstvé mäso a mäsové výrobky

Predmetom zákazky je zabezpečenie čerstvého mäsa a čerstvých mäsových výrobkov podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky školskej jedálne, so záväzkom predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách , v zmysle zákona o potravinách , Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa, držiteľa platného certifikátu bezpečnosti potravín ( IFS, BRC, ISO 14 000 a pod.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky.

Predpokladaná hodnota zákazky je 13 000,00 EUR bez DPH.

Rámcová dohoda o dodávke tovaru bude uzatvorená na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu v EUR s DPH v závislosti od toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

Dôležité prílohy


Vyhodnotenie