Zásady hodnotenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom COVID–19

Na základe odporúčaní MŠVV a Š SR a v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom COVID – 19 Pedagogická rada pri SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina dňa 20.04.2020 na svojom rokovaní schválila ( formou per rollam) nasledujúce zásady.

  • Všetci žiaci SOŠD sú povinní aktívne sa  zúčastňovať dištančného vzdelávania a domácej prípravy.
  • Žiaci SOŠD sú klasifikovaní zo všetkých predmetov.
  • Hodnotenie a klasifikácia musia byť objektívne a musia zohľadňovať plnenie požiadaviek vyučujúcich počas dištančného vzdelávania a domácej prípravy.
  • Žiak môže byť hodnotený priebežne alebo v záverečnom hodnotení. V obidvoch prípadoch sa bude prihliadať na psychickú a fyzickú disponovanosť a budú zohľadnené individuálne osobitosti žiaka.
  • Žiaci budú hodnotení na základe vypracovania komplexných úloh, projektov, portfólia, ročníkových prác,… . Nebudú sa realizovať predpísané písomné práce z predmetov MAT, SJL,CJ.
  • Všetkým pedagogickým zamestnancom odporúčame kombinovaný spôsob hodnotenia ( slovné + známka), ktoré zahŕňa prvky konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa.
  • Ak má žiak akékoľvek objektívne príčiny, pre ktoré nemôže realizovať domácu prípravu a zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní, je povinní okamžite to oznámiť triednemu učiteľovi, alebo vyučujúcemu daného predmetu.
  • Žiakom, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, alebo sa nezapájali do dištančného vzdelávania, alebo dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, riaditeľka školy nariadi pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie – komisionálnu skúšku.
  • Žiaci, ktorí v I. polroku školského roku 2019/2020 boli neprospievajúci z dvoch alebo viacerých predmetov, alebo boli neklasifikovaní, budú absolvovať komisionálne skúšky v náhradnom termíne, najneskôr však do 31.08.2020

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA,
riaditeľka škol
y